Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów w serwisie www.mocprezentow.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Sklep internetowy mocprezentow.pl prowadzony jest przez firmę Jakub Muzyka z siedzibą przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/182, Warszawa 03-984 NIP: 1132435416 REGON: 362019513. Firma Jakub Muzyka jest odpowiedzialna wyłącznie za obsługę rezerwacji oraz realizacji prezentów zakupionych od 20.07.2015 włącznie.

§1. Definicje.

1. Sprzedawca: firma Jakub Muzyka, która w imieniu Kupującego zamawia prezent u Wykonawcy
2. Kupujący: Klient serwisu, który składa zamówienie oraz dokonuje płatności za zamówiony prezent zawierający umowę na zlecenie wykonania usługi ze Sprzedawcą
3. Obdarowany: Klient otrzymujący Prezent od Kupującego lub sam Kupujący, który po dokonaniu rezerwacji i okazaniu vouchera jest uprawniony do realizacji wykupionego Prezentu
4. Wykonawca: osoba fizyczna lub prawna realizująca Prezent
5. Prezent: usługa zamawiana na zlecenie Kupującego u Wykonawcy
6. Prezent spersonalizowany: produkt wykonany według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Kupującego u Wykonawcy
7. Voucher: dokument potwierdzający zawarcie umowy oraz dokonanie płatności za usługę, uprawniający Obdarowanego do realizacji usługi w nim określonej
8. Numer rezerwacyjny vouchera: numer zamówienia, wpisany na druku vouchera
9. Biuro Obsługi: pracownicy firmy Jakub Muzyka, dostępni do obsługi klienta pod adresem mailowym: info@mocprezentow.pl i numerem telefonu: (22) 675 23 17, 880 333 133

§2. Zawarcie umowy.

1. W przypadku zamówień dokonywanych przez stronę internetową www.mocprezentow.pl. zawarcie umowy następuje, gdy Kupujący zaznaczy na formularzu zamówienia, że akceptuje regulamin oraz kliknie zakładkę „Akceptuję”.
2. W przypadku zamówień telefonicznych za moment zawarcia umowy uznaje się termin spełnienia łącznie dwóch warunków: dokonania wymaganej przedpłaty oraz przesłania przez Biuro Obsługi serwisu potwierdzenia dokonania zamówienia. W tym wypadku uznaje się, że Kupujący zapoznał się z regulaminem korzystania z serwisu mocprezentów.pl i akceptuje jego treść. 

3. Znajdujące się na stronach internetowych serwisu informacje o usługach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia ustalonej ilości podanych usług na warunkach określonych w serwisie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego usług wskazanych w zamówieniu. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i anulowania zamówienia bez podania przyczyny anulacji.

4. Niniejszy Regulamin jest częścią składową zawieranych umów.

§3. Warunki płatności.

1. Ceny prezentów zamieszczone na stronie www.mocprezentow.pl zawierają podatek VAT, podawane w polskich złotych. Firma Jakub Muzyka jest płatnikiem podatku VAT. W cenę wliczone są koszty przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej i dotyczą jedynie terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W cenę nie zostały wliczone koszty przesyłki kurierskiej (zakup poniżej 250 zł kurier 13 zł brutto, powyżej bezpłatny) oraz inne koszty dodatkowe (kurier za pobraniem koszt 10 zł brutto).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty serwisu i wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian. Jeśli zmiana ceny nastąpi po zakupie przez klienta, sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi po zakupionej kwocie.

§4. Vouchery, oraz Bony Podarunkowe i warunki realizacji prezentu.

1. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia, czyli termin realizacji Prezentu nie może przekroczyć daty ważności vouchera. Okres ten nie obowiązuje przy promocjach, kiedy to może być podany osobny termin ważności.
2. Żeby zrealizować voucher, Obdarowany, postępując zgodnie z  informacją dołączoną do vouchera, rezerwuje konkretny termin, w którym chce skorzystać z Prezentu. Obdarowany jest zobowiązany do dokonania rezerwacji telefonicznie na podany  na voucherze bądź poprzez e-mail numer.
3. Rezerwacji wybranego terminu należy dokonać z wyprzedzeniem podanym w opisie na podstronie danego prezentu oraz w informacji wysłanej poprzez e-mail po zakupie vouchera. Wymagany czas na anulację terminu jest różny dla poszczególnych prezentów.  W przypadku wskazówek ogólnych (np. kilka dni wcześniej), nie może to być mniej niż 4 dni robocze (pn-pt) przed planowanym terminem realizacji. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się (telefonicznie lub mailowo) z Biurem Obsługi najpóźniej miesiąc przed upływem ważności vouchera.
4. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności usługi w wybranym terminie, natomiast zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby dokonać rezerwacji usługi w jak najkorzystniejszym dla Obdarowanego dniu.
5. Vouchery i Bony Podarunkowe niezrealizowane w ciągu 12 miesięcy tracą ważność. Oznacza to wygaśnięcie wszelkich praw z nim związanych, a Obdarowanemu oraz Kupującemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.
6. Obdarowany ma obowiązek przekazania vouchera Wykonawcy usługi w dniu realizacji prezentu. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji prezentu w przypadku nieprzekazania vouchera. W takim przypadku Kupującemu ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia.
7. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży vouchera Kupujący lub obdarowany mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Biuro Obsługi.
8. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi lub przerwać realizację usługi, jeżeli Obdarowany nie stosuje się do instrukcji mu udzielanych, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających lub nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z atrakcji określonych w opisie prezentu na stronie oraz w ulotce informacyjnej przesłanej wraz z voucherem. W opisanych przypadkach Kupującemu oraz obdarowanemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
9. Obdarowany ma obowiązek zapoznania się z informacjami z dołączonej do vouchera ulotki informacyjnej. Jeżeli nie spełnia warunków np. zdrowotnych lub wiekowych wymaganych do realizacji danego prezentu i stwierdzi to przed dokonaniem rezerwacji ma prawo do wymiany vouchera na inny.
10. Jeżeli obdarowany nie przyjedzie na miejsce realizacji prezentu w zarezerwowanym terminie lub spóźni się ponad 15 minut, traci prawo do realizacji usługi. W takim przypadku Kupującemu oraz obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
11. W wypadku realizacji prezentów z ograniczeniami wiekowymi (o czym Kupujący jest poinformowany w opisie prezentu, a Obdarowany w ulotce informacyjnej dołączonej do vouchera) osoby niepełnoletnie muszą przybyć na miejsce realizacji prezentu w obecności rodziców lub okazać Wykonawcy pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wraz z numerami telefonów kontaktowych rodziców lub opiekunów. Sprzedawca oraz Wykonawca usługi mają prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Obdarowanego, jak również skontaktować się z rodzicami lub opiekunami w celu potwierdzenia zgody na skorzystanie z prezentu.
12. Jeżeli nie dojdzie do realizacji prezentu z przyczyn leżących po stronie Obdarowanego, Kupujący nie ma prawa zwrotu wynagrodzenia za usługę.
13. Zaleca się, żeby w przypadku prezentów obarczonych dużym ryzykiem (tj. skoki tandemowe, skok na bungee itp.) Obdarowany ubezpieczył się we własnym zakresie od NWW.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień w przypadku niewpłynięcia środków na konto lub odmowy autoryzacji karty płatniczej. 

15. Okres ważności Bonu Podarunkowego to 12 miesięcy. Obdarowany może wymienić Bon Podarunkowy na Voucher tylko w czasie trwania ważności Bonu. Wygerowany Voucher będzie posiadał datę ważności zgodną z datą ważności posiadanego Bonu Podarunkowego. W przypadku wymiany Bonu Podarunkowego na Voucher istnieje możliwość wygenerowania jedynie E-Vouchera przesłanego na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

§5. Zmiany i anulacje.

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Jakub Muzyka, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/182, Warszawa 03-984 NIP: 1132435416, info@mocprezento.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; -

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

umowy zawartej na aukcji publiczne

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, serwis@trustedshops.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

§6Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:.

1. Jakub Muzyka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Jakub Muzyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: info@mocprezentow.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Jakub Muzyka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 

§7. Inne postanowienia.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów (Kupujących i Obdarowanych) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane jedynie do obsługi zamówień przez Kupującego oraz w przypadku wpisania się na listę Newslettera do informowania o nowościach i promocjach w serwisie www.mocprezentow.pl. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane klientów umieszczone w bazie nie będą przekazywane osobom trzecim bez ich zgody.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnionych formularzy niezbędnych do realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za skutki błędów lub niedopatrzeń przy składaniu zamówienia ponosi w całości Kupujący i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Po wykonaniu Prezentu Spersonalizowanego z wykorzystaniem zdjęć przesłanych przez Kupującego, wszystkie przesłane pliki zawierające zdjęcia zostaną usunięte z systemu Sprzedawcy.
4. Sprzedawca przyjmuje, że Kupujący posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych przez siebie zdjęć. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
5. Sprzedawca nie gwarantuje 100% zgodności barw z przesłanymi plikami zdjęciowymi.
6. Zdjęcia zamieszczone w serwisie www.mocprezentow.pl są jedynie przykładem. Sprzedawca nie gwarantuje pojazdów, sprzętów, widoków identycznych z tymi zamieszczonymi na zdjęciach przy opisie prezentu.
7. Materiały zamieszczone w serwisie mocprezentów.pl (teksty, nazwy produktów, życzenia, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia firmy Jakub Muzyka lub innego właściciela praw autorskich.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulacji i odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w wyjątkowych przypadkach niezależnych od woli Sprzedawcy, które wiązałyby się z poniesieniem ogromnych, dodatkowych kosztów tj. kataklizmy, działalność terrorystyczna, zaprzestanie prowadzenia działalności przez Wykonawcę i brak możliwości znalezienia Wykonawcy oferującego podobne usługi w zbliżonych kosztach. W takich wypadkach Sprzedawca w całości zwraca pieniądze Kupującemu.

§8. Regulamin lotów w Toruniu i Łebie.

REGULAMIN WYKONAWCY dla klientów korzystających z usług wykonywanych przez Moto-Lot DG Głazik Dariusz, 87-100 Toruń, NIP: 8790252905 WAŻNE: Obowiązuje zakaz wejścia oraz wjazdu poza ogrodzenie na oznakowaną płytę użytkową lotniska w Toruniu(EPTO). Osoby, które nie dostosują się do w/w zakazu, utracą możliwość wykonania przyjętej do realizacji usługi przez Moto-Lot DG  i tym samym możliwość zwrotu poniesionych kosztów na usługę oraz mogą zostać przekazane do dalszego postępowania organom porządkowym(Policja, Straż Miejska) przez Zarządzającego lotniskiem EPTO w Toruniu. Wejście na użytkową płytę lotniska - poza ogrodzenie jest możliwe wyłącznie w obecności  ORGANIZATORA lotów Moto-Lot DG  Dariusza Głazika(tel. 601690571). Osoby umówione oraz goście oczekują na loty wyłącznie na ogólnie dostępnym aeroklubowym parkingu przy ul. 4 Lotniczego Pułku 17(wjazd od ul. Szosa Okrężna). ~20 metrów przed „Restauracją Epto” przy bramie wjazdowej nr 3 na użytkową płytę lotniska w bezpośredniej bliskości banneru reklamowego „ LOTY ZAPOZNAWCZE”(zdjęcie banera reklamowego w załączeniu). Praktyczna wskazówka dojazdu: idąc lub jadąc ul. 4 Pułku Lotniczego z daleka widać znajdujący się na terenie aeroklubu i końcu drogi pomnik, należy za pomnikiem przemieścić się  w lewo ~ 150 metrów do na wprost widzianych banerów reklamowych wiszących na ogrodzeniu dot. Skoków Spadochronowych oraz LOTOW ZAPOZNAWCZYCH. Proszę cierpliwie oczekiwać we wskazanym miejscu w bezpiecznej odległości od parkującego lub zapakowującego za ogrodzeniem samolotu ul. lub motolotni. Po wyłączeniu silnika pilot Dariusz Głazik zaopiekuje się osobą oczekującą na usługę oraz wprowadzi ją przez bramę na teren użytkowy lotniska. Zdarzają się „poślizgi czasowe”– proszę spróbować połączyć się telefonicznie 601690571, jeżeli nie odbieram to prawdopodobnie wykonuję czynności lotnicze i niebawem się pojawię. Szanowni klienci bardzo proszę dostosować się do OBOWIĄZUJĄCEGO ZAKAZU wstępu na  płytę użytkową lotniska, możecie wchodzić i przebywać na płycie użytkowej lotniska wyłącznie w obecności oraz pod opieką pilota Dariusza Głazika. Rezerwacje terminu lotu, telefoniczne oraz mailowe wskazane z wyprzedzeniem 2-10 tygodni, nie później niż 28 dni przed końcem ważności kuponu, vouchera. Istnieje możliwość rezerwacji w dniu lotu. W celu dokonania rezerwacji terminu usługi proszę o kontakt telefoniczny oraz koniecznie przesłać mailem do weryfikacji kupony, vouchery (wersja elektroniczna, kopia lub zdjęcie), imię i nazwisko osoby która zakupiła kupon, numer telefonu kontaktowego osoby uzgadniającej spotkanie, zaproponować kiedy i na czym ma być wykonany lot. Wymagane jest ostateczne potwierdzenie lub odwołanie terminu rezerwacji lotu mailowo i telefonicznie przez klienta dzień przed ustalonym terminem lotu (telefonicznie-wskazane po zachodzie słońca do godz. 22). Zmiany rezerwacji proszę zgłaszać możliwie jak najprędzej. Brak ostatecznego potwierdzenia lub odwołania terminu rezerwacji lotu lub niestawienie się Klienta w uzgodnionym terminie i miejscu powoduje przepadek kuponu, vouchera lub wykonanie lotu w innym wznowionym terminie (obowiązuje opłata wznowieniowa). Klient powinien zgłosić gotowość do wykonania usługi na ~15 minut przed planowanym lotem, spóźnienie może skutkować przesunięciem na koniec kolejki lub wykonanie lotu w innym wznowionym terminie.  Loty motolotnią z klientami ze względów bezpieczeństwa(m.in. turbulencje) są wykonywane  od  kwietnia do października wyłącznie w godzinach porannych pomiędzy wschodem słońca a do godziny 10 rano lub po południu po godz. 16 z możliwym oczekiwaniem na lot (POGODA!!!). Loty samolotem ultralekkim w godz. 11–15 lub przez cały dzień jeżeli nie ma lotów motolotnią. Warunkiem wykonania lotów w danym dniu jest m. innymi uczestnictwo 3-5 osób biorących udział w lotach (nie dotyczy klientów deklarujących lot powyżej 1 godziny) Po uzgodnieniu z Wykonawcą istnieje możliwość przedłużenia czasu lotu oraz filmowania lub fotografowania przelotu sprzętem własnym lub odpłatnie przez Wykonawcę - proszę zabrać laptopa, istnieje możliwość zgrania fotek, klipu(film) z mojej karty SD lub można dostarczyć własną kartę SD.  Wskazane jest na 1-5 godzin przed lotem będąc w kontakcie telefonicznym z Wykonawcą ustalić czy jest możliwy lot (istnieje możliwość odwołania lotów z przyczyn losowych m.in. technicznych, pogodowych!!). Ostateczną decyzję o wylocie zawsze podejmuje Wykonawca. W przypadku nie odpowiednich warunków atmosferycznych lub innych losowych zdarzeń ustalimy nieodpłatnie nowy termin. Możliwość wysłania „matrycy" Dyplomu/Vouchera do dokonania dowolnego wpisu i wydrukowania we własnym zakresie. Max. Waga uczestnika: 100 kg na lot samolotem ultralekkim, 110 kg na lot motolotnią. Minimalny wiek uczestnika: 12 lat. Osoby niepełnoletnie muszą być w obecności opiekunów prawnych. Przeciwwskazania do odbycia lotu: dysfunkcja układu ruchu, choroby serca, układu krążenia, oddechowego, epilepsja , zaburzenia psychiczne, inne przeciwskazania lekarskie. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania lotu w przypadku, gdy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowaniem może spowodować zagrożenie dla operacji lotniczej. W dniu usługi należy dostarczyć Wykonawcy podpisany voucher. W pełnym zakresie wykonania usługi, obowiązuje Regulamin Wykonawcy, którego akceptacja przez klienta warunkuje wykonanie usługi. Potwierdzenie przez klienta rezerwacji terminu realizacji zlecenia usługi jest wyrazem akceptacji Regulaminu Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Wykonawcy proszę w mailu zwrotnym o dopisek-Regulaminu Wykonawcy nie akceptuję.